लालबन्दि, माघ १६ – जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सर्लाहीवाट चालु आ.व. २०७३/७४ का लागि स्वीकृत तपसिलका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत संचालनको लागि सो योजनाको कार्यान्वयनवाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्ने घरपरिवार एवं आम समुदायको भेलावाट तपसिलमा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा उपभोक्ता समिति गठन गरिने भएकोले सो भेलामा उपस्थित भई उपभोक्ता समिति गठन कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन सम्वन्धित सवैलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रशारण गरिएको छ ।

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*